top of page

TIETOSUOJASELOSTE 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n toteuttamat asiakastietojen käsittelyn tavat. Tämän selosteen tarkoituksiin ”asiakastiedoilla” tarkoitetaan Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n käsittelemiä muita kuin yhdistyksen omia henkilörekisterin tietoja. Asiakastiedoiksi katsotaan näin ollen palveluiden käytön yhteydessä käsitellyt tiedot. Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:tä tai puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja.  

 
1. REKISTERINPITÄJÄ 

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry

Käyntiosoite:
Porukkatalo
Savonkatu 23
45100 Kouvola  


2. YHTEYSTIEDOT ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Toiminnanjohtaja Katja Valkeinen

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry
Savonkatu 23
45100 Kouvola
040 744 9439
katja.valkeinen@yhvi.fi

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

• Rekisteröidyn tekemiin ostoksiin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat lakisääteiset velvoitteet koskien mm. tuoteturvallisuutta, tuotteiden laatua ja peruutuksia tai palautuksia
• Analysointi ja tilastointi
• Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen
• Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen
• Koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen
• Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja yhteyshenkilöt yhteydenottoja varten
• Laskutukseen
• Tiedotukseen  


4. KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT 

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja:

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
• demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
• asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä  peruutustiedot
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• arviot ja palautteet tapahtumista ja tuotteista
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot• mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot 


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• rekisteröidyltä itseltään Internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla. 


 6. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 


7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 
8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.  


9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen, joka on kohdassa 2. 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  


10. TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötietoja sisältävät manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa. 


11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page