top of page

Yhdistyksen säännöt

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry

1. Nimi
Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry


2. Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki.


3. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistys toimii sosiaali-, terveys- ja muiden hyvinvointialan yhdistysten toimintaedellytysten,
yhteistyön ja kehittämisen tukemiseksi. Keinoina ovat monipuolinen toiminta, koulutus,
verkostoituminen, kokemustieto ja yhteiset toimitilat. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- tukee järjestöjen välistä yhteistyötä ja edunvalvontaa paikallisessa ja alueellisessa
päätöksenteossa
- tekee vaikuttamistyötä jäsenyhdistystensä sekä toiminnan kohderyhmien hyväksi
- kehittää ja toteuttaa koulutuspalveluja, ohjausta ja neuvontaa
- auttaa yhdistyksiä erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa
- ylläpitää ja hallinnoi jäsenyhdistysten yhteisiä toimitiloja
- järjestää tapahtumia ja varainkeruuta
- järjestää matalan kynnyksen toimintaa ja tukipalveluita
- harjoittaa sisäistä ja ulkoista tiedottamista.
- hallinnoi hankkeita ja hakee avustuksia
- tekee työllistämistyötä


3. Taloudellinen toiminta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamenttivaroja, sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista
ansiotoimintaa. Yhdistys ei tavoittele taloudellista voittoa.
Asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi järjestää maksullisia koulutuksia ja valmennuksia myös ulkopuolisille.


4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta alueella toimiva sosiaali-,
terveys-, ja muulla hyvinvointialalla toimiva rekisteröity yhdistys tai muualle rekisteröidyn
yhdistyksen paikallisosasto tai kerho, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden lopussa jäsenjärjestössä olevien
jäsenten lukumäärän mukaan. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan jäsenmääränsä yhdistykselle
helmikuun 15. päivään mennessä. 


Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei
peritä jäsenmaksua.


5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eronsa yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin jäsen on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.


Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta vielä
vuoden viimeisenä päivänä.


6. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä 5-8 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.
Vuosittain erovuorossa ovat vuorovuosin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä noin puolet
hallituksesta, ensimmäiset erovuorot arvotaan, paitsi varapuheenjohtajan ensimmäinen kausi on
yksi (1) vuosi. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuun kesken kauden, valitaan loppukaudeksi
uusi jäsen seuraavassa vuosikokouksessa.


Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten ja varajäsenten
toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausia voi olla enintään kolme peräkkäin.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista
jäsenistä on paikalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet sen
jäsenistä sitä vaatii. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Hallitus voi valita avukseen jaostoja ja toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai talousvastaavan kanssa. 


8. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan ja heille varahenkilöt. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen
ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään

kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 


9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa. 


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa
käsitellään asiat, joita varten se on kutsuttu koolle ja jotka yhdistyksen hallitus on kokoukselle
esittänyt. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 


Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla yksi (1) ääni kutakin alkavaa
kahtasataa (200) sellaista jäsentä kohti, josta jäsenmaksu on maksettu. Kannattajajäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Jäsenjärjestöjen
edustajilla tulee olla valtakirja kokousta varten. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin äänestystilanteessa läsnä oleva
äänivaltainen henkilö sitä vaatii.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla joko jäsenelle postitetulla
kirjeellä tai tätä tarkoitusta varten ilmoitetulla sähköisellä osoitteella ja lehti-ilmoituksella. Kutsussa
on mainittava käsiteltävät asiat. Mikäli etäosallistuminen on mahdollista, on siitä ilmoitettava
kokouskutsussa ja annettava osallistumiseen liittyvät tarkemmat ohjeet. Aloitteita yhdistyksen
kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet. Aloitteet on jätettävä hallitukselle
kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen kokousta. 


11. Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
4. Vahvistetaan työjärjestys 
5. Käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus
6. Käsitellään tilinpäätös, sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot edelliseltä
kalenterivuodelta 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tili- ja vastuuvelvollisille 
8. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista 

12. Yhdistyksen syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
4. Vahvistetaan työjärjestys 
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 
6. Määrätään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus 
7. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä sääntöjen 6 §:n mukaisesti
9. Valitaan erovuoron mukaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtaja
10. Valitaan kohdan 8 päätöksen mukaisesti hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten ja/tai eronneiden tilalle 
11. Valitaan varsinaiset tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, yksi (1) kumpaakin, sekä
varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
12. Valitaan yhdistyksen edustajat tilaisuuksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustajansa 
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen lähettämistavasta
14. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista 


13. Sääntöjen muuttaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


14. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page